به روز شده در: ۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۱
RSS تازه های سایت:
کل اخبار:
http://csr.ir/fa/rss/allnews
صفحه نخست:
http://csr.ir/fa/rss/1
حوزه ریاست و قائم مقام:
http://csr.ir/fa/rss/2
طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/4
صفحه نخست - کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/5
معاونت اجرایی- طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/6
معاونت اجرایی- کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/7
معاونت اقتصادی- طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/8
معاونت اقتصادی- کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/9
پژوهش‌های سیاست خارجی- طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/10
معاونت سیاسی- کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/11
معاونت فرهنگی - طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/12
معاونت فرهنگی - کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/13
معاونت علمی- طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/14
معاونت علمی- کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/15
فناوری معاونت - طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/16
فناوری معاونت - کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/17
حقوقی معاونت - طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/18
حقوقی معاونت - کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/19
روابط بین الملل - طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/20
روابط بین الملل - کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/21
حوزه ریاست - طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/22
حوزه های ریاست - کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/23
حوزه های اجرایی و اطلاع رسانی - طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/24
حوزه های اجرایی و اطلاع رسانی - کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/25
پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی:
http://csr.ir/fa/rss/29
پژوهش‌های اقتصادی:
http://csr.ir/fa/rss/27
پژوهش‌های حقوقی :
http://csr.ir/fa/rss/32
پژوهش‌های روابط بین‌الملل:
http://csr.ir/fa/rss/33
پژوهش‌های سیاست خارجی:
http://csr.ir/fa/rss/28
پژوهش های محیط زیست :
http://csr.ir/fa/rss/31
پژوهش‌های علم و فناوری:
http://csr.ir/fa/rss/30
نشریات:
http://csr.ir/fa/rss/34
پژوهشنامه‌ها:
http://csr.ir/fa/rss/35
پژوهشکده تحقیقات راهبردی:
http://csr.ir/fa/rss/36
همایش ها:
http://csr.ir/fa/rss/38
صفحه نشریات-معاونت اجرایی:
http://csr.ir/fa/rss/39
صفحه پژوهشنامه ها-معاونت اجرایی:
http://csr.ir/fa/rss/40
صفحه نشریات-پژوهش‌های اقتصادی:
http://csr.ir/fa/rss/41
صفحه پژوهشنامه ها-پژوهش‌های اقتصادی:
http://csr.ir/fa/rss/42
صفحه نشریات-پژوهش‌های سیاست خارجی:
http://csr.ir/fa/rss/43
صفحه پژوهشنامه ها-پژوهش‌های سیاست خارجی:
http://csr.ir/fa/rss/44
صفحه نشریات-پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی:
http://csr.ir/fa/rss/45
صفحه پژوهشنامه ها-پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی:
http://csr.ir/fa/rss/46
صفحه نشریات-پژوهش‌های علم و فناوری:
http://csr.ir/fa/rss/47
صفحه پژوهشنامه ها-پژوهش‌های علم و فناوری:
http://csr.ir/fa/rss/48
صفحه نشریات-فناوری معاونت:
http://csr.ir/fa/rss/49
صفحه پژوهشنامه ها-فناوری معاونت:
http://csr.ir/fa/rss/50
صفحه نشریات-پژوهش‌های حقوقی :
http://csr.ir/fa/rss/51
صفحه پژوهشنامه ها-پژوهش‌های حقوقی :
http://csr.ir/fa/rss/52
صفحه نشریات-پژوهش‌های روابط بین‌الملل :
http://csr.ir/fa/rss/53
صفحه پژوهشنامه ها-پژوهش‌های روابط بین‌الملل :
http://csr.ir/fa/rss/54
RSS پربیننده ترین عناوین:
حوزه ریاست و قائم مقام:
http://csr.ir/fa/rss/2/mostvisited
طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/4/mostvisited
صفحه نخست - کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/5/mostvisited
معاونت اجرایی- طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/6/mostvisited
معاونت اجرایی- کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/7/mostvisited
معاونت اقتصادی- طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/8/mostvisited
معاونت اقتصادی- کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/9/mostvisited
پژوهش‌های سیاست خارجی- طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/10/mostvisited
معاونت سیاسی- کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/11/mostvisited
معاونت فرهنگی - طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/12/mostvisited
معاونت فرهنگی - کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/13/mostvisited
معاونت علمی- طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/14/mostvisited
معاونت علمی- کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/15/mostvisited
فناوری معاونت - طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/16/mostvisited
فناوری معاونت - کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/17/mostvisited
حقوقی معاونت - طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/18/mostvisited
حقوقی معاونت - کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/19/mostvisited
روابط بین الملل - طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/20/mostvisited
روابط بین الملل - کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/21/mostvisited
حوزه ریاست - طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/22/mostvisited
حوزه های ریاست - کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/23/mostvisited
حوزه های اجرایی و اطلاع رسانی - طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/24/mostvisited
حوزه های اجرایی و اطلاع رسانی - کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/25/mostvisited
پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی:
http://csr.ir/fa/rss/29/mostvisited
پژوهش‌های اقتصادی:
http://csr.ir/fa/rss/27/mostvisited
پژوهش‌های حقوقی :
http://csr.ir/fa/rss/32/mostvisited
پژوهش‌های روابط بین‌الملل:
http://csr.ir/fa/rss/33/mostvisited
پژوهش‌های سیاست خارجی:
http://csr.ir/fa/rss/28/mostvisited
پژوهش های محیط زیست :
http://csr.ir/fa/rss/31/mostvisited
پژوهش‌های علم و فناوری:
http://csr.ir/fa/rss/30/mostvisited
پژوهشنامه‌ها:
http://csr.ir/fa/rss/35/mostvisited
پژوهشکده تحقیقات راهبردی:
http://csr.ir/fa/rss/36/mostvisited
صفحه نشریات-معاونت اجرایی:
http://csr.ir/fa/rss/39/mostvisited
صفحه پژوهشنامه ها-معاونت اجرایی:
http://csr.ir/fa/rss/40/mostvisited
صفحه نشریات-پژوهش‌های اقتصادی:
http://csr.ir/fa/rss/41/mostvisited
صفحه پژوهشنامه ها-پژوهش‌های اقتصادی:
http://csr.ir/fa/rss/42/mostvisited
صفحه نشریات-پژوهش‌های سیاست خارجی:
http://csr.ir/fa/rss/43/mostvisited
صفحه پژوهشنامه ها-پژوهش‌های سیاست خارجی:
http://csr.ir/fa/rss/44/mostvisited
صفحه نشریات-پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی:
http://csr.ir/fa/rss/45/mostvisited
صفحه پژوهشنامه ها-پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی:
http://csr.ir/fa/rss/46/mostvisited
صفحه نشریات-پژوهش‌های علم و فناوری:
http://csr.ir/fa/rss/47/mostvisited
صفحه پژوهشنامه ها-پژوهش‌های علم و فناوری:
http://csr.ir/fa/rss/48/mostvisited
صفحه نشریات-فناوری معاونت:
http://csr.ir/fa/rss/49/mostvisited
صفحه پژوهشنامه ها-فناوری معاونت:
http://csr.ir/fa/rss/50/mostvisited
صفحه نشریات-پژوهش‌های حقوقی :
http://csr.ir/fa/rss/51/mostvisited
صفحه پژوهشنامه ها-پژوهش‌های حقوقی :
http://csr.ir/fa/rss/52/mostvisited
صفحه نشریات-پژوهش‌های روابط بین‌الملل :
http://csr.ir/fa/rss/53/mostvisited
صفحه پژوهشنامه ها-پژوهش‌های روابط بین‌الملل :
http://csr.ir/fa/rss/54/mostvisited
RSS پربحث ترین عناوین:
حوزه ریاست و قائم مقام:
http://csr.ir/fa/rss/2/mostcommented
طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/4/mostcommented
صفحه نخست - کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/5/mostcommented
معاونت اجرایی- طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/6/mostcommented
معاونت اجرایی- کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/7/mostcommented
معاونت اقتصادی- طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/8/mostcommented
معاونت اقتصادی- کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/9/mostcommented
پژوهش‌های سیاست خارجی- طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/10/mostcommented
معاونت سیاسی- کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/11/mostcommented
معاونت فرهنگی - طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/12/mostcommented
معاونت فرهنگی - کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/13/mostcommented
معاونت علمی- طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/14/mostcommented
معاونت علمی- کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/15/mostcommented
فناوری معاونت - طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/16/mostcommented
فناوری معاونت - کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/17/mostcommented
حقوقی معاونت - طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/18/mostcommented
حقوقی معاونت - کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/19/mostcommented
روابط بین الملل - طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/20/mostcommented
روابط بین الملل - کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/21/mostcommented
حوزه ریاست - طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/22/mostcommented
حوزه های ریاست - کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/23/mostcommented
حوزه های اجرایی و اطلاع رسانی - طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:
http://csr.ir/fa/rss/24/mostcommented
حوزه های اجرایی و اطلاع رسانی - کادر علمی:
http://csr.ir/fa/rss/25/mostcommented
پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی:
http://csr.ir/fa/rss/29/mostcommented
پژوهش‌های اقتصادی:
http://csr.ir/fa/rss/27/mostcommented
پژوهش‌های حقوقی :
http://csr.ir/fa/rss/32/mostcommented
پژوهش‌های روابط بین‌الملل:
http://csr.ir/fa/rss/33/mostcommented
پژوهش‌های سیاست خارجی:
http://csr.ir/fa/rss/28/mostcommented
پژوهش های محیط زیست :
http://csr.ir/fa/rss/31/mostcommented
پژوهش‌های علم و فناوری:
http://csr.ir/fa/rss/30/mostcommented
پژوهشنامه‌ها:
http://csr.ir/fa/rss/35/mostcommented
پژوهشکده تحقیقات راهبردی:
http://csr.ir/fa/rss/36/mostcommented
صفحه نشریات-معاونت اجرایی:
http://csr.ir/fa/rss/39/mostcommented
صفحه پژوهشنامه ها-معاونت اجرایی:
http://csr.ir/fa/rss/40/mostcommented
صفحه نشریات-پژوهش‌های اقتصادی:
http://csr.ir/fa/rss/41/mostcommented
صفحه پژوهشنامه ها-پژوهش‌های اقتصادی:
http://csr.ir/fa/rss/42/mostcommented
صفحه نشریات-پژوهش‌های سیاست خارجی:
http://csr.ir/fa/rss/43/mostcommented
صفحه پژوهشنامه ها-پژوهش‌های سیاست خارجی:
http://csr.ir/fa/rss/44/mostcommented
صفحه نشریات-پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی:
http://csr.ir/fa/rss/45/mostcommented
صفحه پژوهشنامه ها-پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی:
http://csr.ir/fa/rss/46/mostcommented
صفحه نشریات-پژوهش‌های علم و فناوری:
http://csr.ir/fa/rss/47/mostcommented
صفحه پژوهشنامه ها-پژوهش‌های علم و فناوری:
http://csr.ir/fa/rss/48/mostcommented
صفحه نشریات-فناوری معاونت:
http://csr.ir/fa/rss/49/mostcommented
صفحه پژوهشنامه ها-فناوری معاونت:
http://csr.ir/fa/rss/50/mostcommented
صفحه نشریات-پژوهش‌های حقوقی :
http://csr.ir/fa/rss/51/mostcommented
صفحه پژوهشنامه ها-پژوهش‌های حقوقی :
http://csr.ir/fa/rss/52/mostcommented
صفحه نشریات-پژوهش‌های روابط بین‌الملل :
http://csr.ir/fa/rss/53/mostcommented
صفحه پژوهشنامه ها-پژوهش‌های روابط بین‌الملل :
http://csr.ir/fa/rss/54/mostcommented
RSS چیست؟

مخفف Rich Site Summary به معنی " چکیده سایت " یا " مختصر و مفید سایت " است و به شما امکان می‌دهد تا از آخرین خبرها و عناوین سایت و یا وبلاگهای مورد علاقه خود با خبر باشید، بدون آنکه نیازی داشته باشید به آنها سر بزنید.

کاربردهای اصلی RSS دو مورد زیر هستند: - نمایش تازه‌ترین عناوین وب‌سایت‌های دیگر در وب‌سایت خود و یا بالعکس ( اشتراک مطالب جدید) - دریافت جدیدترین مطالب سایت‌های مورد علاقه با استفاده از نرم‌افزارهای ویژه ( وبگردی با کارآیی بیشتر)

بدون وجود RSS شما باید هر روز سایت های مورد علاقه خود را را چک کنید تا بتوانید از تازه های آنها با خبر شوید. اما با این تکنولوژی ، شما ، RSS چندین سایت را در یک برنامه RSS aggregator یا (RSS خوان) در کنار هم می بینیند و تایتل نوشته های اخیر سایت ها را بدون مراجعه به آنها مشاهده میکنید.

RSS Reader چیست؟ RSS Reader یک نرم‌افزار RSSخوان الکترونیکی است. اکنون نرم‌افزارهای بسیاری در این زمینه وجود دارند که می‌توان با دانلود آنها RSS خواند. اما به تازگی مرورگرهای اینترنتی نیز به سیستم RSSخوانی الکترونیکی مجهز شده‌اند. از نرم افزار های RSS خوان میتوان به Thunderbird و Google Reader اشاره کرد.

منبع: ویکیپدیا