انتشار شماره ٨٨ فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد
شماره ٨٨ فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد منتشر شد.

با توجه به راه اندازی سامانه نشریات مرکز تحقیقات استراتژیک، علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت و ارتباط با دفتر  مجله به ادرس زیر مراجعه نمایند.

http://rahbord.csr.ir/