انتشار شماره ۱٤ فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی
شماره ۱٤ فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی منتشر شد

برای دسترسی به فصلنامه و دفتر مجله به ادرس زیر رجوع شود:

http://econrahbord.csr.ir/