انتشار شماره ٢٦ فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی
شماره ٢٦ فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی منتشر شد

برای دسترسی به فصلنامه و دفتر مجله به ادرس زیر رجوع شود:

http://rahbordfarhangi.csr.ir/