تصویب اساسنامه پژوهشکده تحقیقات راهبردی
اساسنامه پژوهشکده تحقیقات راهبردی تصویب شد.
بر اساس اختیارات مفوضه، اساسنامه پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشتمل بر ١٨ ماده و ٦ تبصره در تاریخ دهم شهریور ماه ١٣٩٧ به تصویب دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و برای اجرا به پژوهشکده ابلاغ گردید.