‌جستاری بر سیاستگذاری محيط‌ زيست در جمهوری اسلامی ايران
برای دسترسی به فایل این مطلب اینجا را کلیک کنید.
برای دسترسی به جداول این مطلب اینجا را کلیک کنید.

چکیده
هدف این مقاله اولویت‌بندی چالش‌های سیاستگذاری محیط‌ زیست در جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل مرحله‌ای جونز می‌باشد. با توجه به محدود و نارسا بودن ادبیات مکتوب در این حوزه، از روش کیفی، تحلیل نظرات خبرگان و ابزار مصاحبه و پرسشنامه برای تحلیل مسئله بهره می‌بریم. جامعه آماری صاحب‌نظران علمی- اجرایی کشور هستند که ابتدا با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی تعداد ٥٠ نفر از آنها انتخاب شدند. در مرحله اول گویه‌ها از طریق پرسشنامه باز احصا شد و سپس در مرحله دوم به صورت پرسشنامه بسته تنظیم و از ٤٠٠ نفر از صاحب‌نظران خواسته شد که بر اساس طیف ٥‌گانه ریکرت میزان اهمیت هر گویه را اولویت‌بندی نمایند.یافته‌های پژوهش نشان داد؛ عمده‌ترین چالش‌های سیاستگذاری محیط‌زیست در ایران که منجر به افت شاخص‌های کمی و کیفی منابع حیاتی کشور شده است؛ مربوط به مرحله اجرای سیاست‌هاست. عدم هماهنگی بخشی و میان بخشی، ناکافی بودن نظارت بر اجرای سیاست‌ها و قوانین و نبود ضمانت اجرا سه چالش اصلی سیاست‌گذاری زیست‌محیطی در ایران است.
کلمه‌های کلیدی: سیاستگذاری محیط‌زیست، حکمرانی محیط‌ زیست، برنامه‌ریزی محیط‌ زیست، سیاستگذاری عمومی، مدل مرحله‌ای جونز.